• |
    • th
    • en

ถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ

ถมหมืดถมมอ Street.” ขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมี ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดทั้งเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทย