• |
    • th
    • en

ตลาดสระหญ้าม้า ตลาดสดยามเย็นสระหญ้าม้า อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ตลาดสระหญ้าม้า ชื่อเรียกที่อาจจะฟังดูแปลกหูของคนต่างถิ่น แต่กลับเป็นชื่อที่ฟังจนคุ้นชินของคนนางรอง เพราะตลาดสดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบในการทำอาหารของทุกครัวเรือนทั้งคนนางรองและอำเภอข้างเคียงในช่วงเวลาเย็นๆ ตลาดแห่งนี้สะอาด พ่อค้า-แม่ค้าใจดี ของดีราคากันเอง มีทั้งสินค้าและอาหารให้เลือกเยอะมากมาย อาทิเช่น ผัก ผลไม้ ขนมหวาน ของสดต่างๆ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ และอาหารการกินแบบพื้นเมืองนางรอง