• |
    • th
    • en

ทริปโปรแกรมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ เที่ยวบุรีรัมย์สัมผัสวิถีชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวดินแดนอารยธรรมขอมในจังหวัดบุรีรัมย์และในภาคอีสาน

By โรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล ( Nangrong Hotel, Budget and Boutique Hotel Buriram)

บริการนำเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดบุรีรัมย์และ 1 Day Trip

ปราสาทหินเมืองต่ำ - อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง – วัดเขาอังคาร (ปากปล่องภูเขาไฟ) – หมู่บ้านทอผ้าภูอัคนี

ตารางเวลา

08.00 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมพนมรุ้งปุรี

09.00 น.

เดินทางเข้าสู่ปราสาทหินเมืองต่ำและเที่ยวชมตามอัธยาศัย

10.30 น.

เดินทางเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

12.30 น.

กลับสู่ตัวเมืองนางรอง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.

ออกเดินทางจากนางรอง ผ่านชุมชนเกษตรวิถีชีวิตอีสาน

14.30 น.

เดินทางถึงวัดเขาอังคาร เพื่อชมสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์บนปากปล่องภูเขาไฟและชิ้นงานประติมากรรมแกะสลักหินทราบสมัยทวารดี

15.30 น.

เยี่ยมชม “หมู่บ้านทอผ้าภูอัคนี” ผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟ ที่บรรดาชาวบ้านได้ร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการรักษาเอกลักษณ์งานฝีมือ

17.00 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล ( Nangrong Hotel, Budget and Boutique Hotel Buriram)"

ตัวอย่างโปรแกรมทัวส์เที่ยว ทัวร์อารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ) ชุดที่1 (โปรแกรมทวัร์บุรีรัมย์2 วัน 1 คืน)

ปราสาทหินพิมาย - ไทรงาม – ศูนย์มีชัย – วัดภูม่านฟ้า – วัดขุนก้อง - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ปราสาทหินเมืองต่ำ

วันแรก

06.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เพื่อไป จ. บุรีรัมย์

09.30 น.

ชม ปราสาทหินพิมาย ที่จ.นครราชสีมา ชมพุทธสถานฝ่ายมหายาน ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีขาว หรือจะชมโบราณวัตถุที่ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.พิมาย

13.30 น.

ชมบริเวณอุทยานไทรงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย

15.00 น.

ชม ศูนย์มีชัย หรือ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานที่อ.ลำปลายมาศ และโรงเรียนมีชัยพัมนา เป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโครงสร้างของอาคารเรียน เป็นอาคารไม้ไผ่ ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของโรงเรียน และยังมีองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคสนาม ( NGO ) "ปรัญชาการศึกษา การศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

16.30 น.

แวะ "วัดภูม่านฟ้า" กราบนมัสการ "หลวงปู่หิน" พระพุทธรูปหินแกะสลัก และ พระอาจารย์แดง

17.50 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล ( Nangrong Hotel, Budget and Boutique Hotel Buriram)"

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นมัสการพระพุทธรูป และชมพระอุโบสถหลังเดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน หรือ " สิมอีสาน " ที่วัดขุนก้อง

09.00 น.

ชมความงดงามของสุดยอดปราสาทหินในประเทศไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15 -18 เป็นโบราณสถาน ที่มีความงดงามและสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ

11.00 น.

ชม ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานประจำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง สันนิษฐาน ว่าสร้างขึ้นเพื่อ ถวายพระศิวะตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และ ชื่นชมความงามของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ล้อมรอบด้วยพญานาคที่มีรูปแบบโดดเด่นไม่เหมือนปราสาทหินใดๆ ที่พบในประเทศไทย

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ( ระหว่างทางอาจแวะชมและซื้อเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน) ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ เที่ยว ทัวร์อารยธรรมอีสานใต้ (ชุดธรรมชาติและเส้นทางอารยธรรมขอม) ชุดที่ 2 (โปรแกรมทัวร์บุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน)

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเขาใหญ่ – ปากช่อง – วัดขุนก้อง – ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ – วัดเขาอังคาร

วันแรก

08.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เพื่อไป จ. บุรีรัมย์

09.30 น.

เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณ เขาใหญ่ – ปากช่อง เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณอ.หมวกเหล็ก, น้ำตกหมวกเหล็ก, น้ำตกจ็ดสาวน้อย, สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณอ.ปากช่อง – เขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต, ปาลิโอ้ เขาใหญ่, ฟาร์มโชคชัย

15.00 น.

นมัสการ หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่อ.สีคิ้ว

18.00 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล ( Nangrong Hotel, Budget and Boutique Hotel Buriram)"

วันที่สอง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น.

นมัสการพระพุทธรูป และชมพระอุโบสถหลังเดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน หรือ " สิมอีสาน " ที่วัดขุนก้อง

10.00 น.

ชมความงดงามของสุดยอดปราสาทหินในประเทศไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15 -18 เป็นโบราณสถาน ที่มีความงดงามและสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ

13.00 น.

ชม ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานประจำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อ ถวายพระศิวะตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และ ชื่นชมความงามของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ล้อมรอบด้วยพญานาคที่มีรูปแบบโดดเด่นไม่เหมือนปราสาทหินใดๆ ที่พบในประเทศไทย

15.00 น.

นมัสการพระพุทธรูป ที่ วัดเขาอังคาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วศาลา และอาคารต่างๆสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลากหลายรูปแบบที่มีความงดงามแปลกตา ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีหลายชิ้น

17.30 น.

เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมนางรอง บัดเจท แอนด์ บูทิค โฮเทล ( Nangrong Hotel, Budget and Boutique Hotel Buriram)"

วันที่สาม

08.00 น.

ออกเดินทางเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์, หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสวาง จังหวัดสุรินทร์, ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ หรือหรือเดินทางไปจังจังหวัดอุบลราชธานี