Google+ โรงแรมนางรอง สะดวก สะอาด ปลอดภัย ใจกลางเมืองนางรอง ใกล้ Night plaza.

ปราสาทหินเมืองต่ำ

ปราสาทเขาพนมรุ้ง

แนะนำที่พัก

โรงแรมพนมรุ้งปุรี

Change The Language :
Copyright 2013 By Nangronghotel . All Rights Reserved โรงแรมนางรอง. (Nangrong hotel)
243 ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Tel : (044) 631-014 Fax : (044) 631-465 Email : nangronghotel@gmail.com